Các hình thức mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam

Việc mua bán doanh nghiệp là một hoạt động thường xuyên xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Có nhiều hình thức mua bán doanh nghiệp khác nhau và cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

  1. Mua lại toàn bộ doanh nghiệp (M&A) M&A là hình thức mua bán toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm cả tài sản và nợ. Thông thường, M&A sẽ bao gồm việc chuyển quyền sở hữu và quản lý toàn bộ doanh nghiệp từ chủ sở hữu cũ sang chủ sở hữu mới. Quy trình này có thể mất một thời gian khá dài và phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật, bao gồm quy định về thuế, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán và giấy tờ pháp lý.
  2. Mua lại phần vốn (Equity M&A) Đây là hình thức mua bán chỉ một phần vốn của doanh nghiệp, thường là để đầu tư hoặc mở rộng quy mô. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu mới sẽ không chịu trách nhiệm về các nợ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc này cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, bao gồm quy định về thuế và hợp đồng mua bán.
  3. Mua lại tài sản (Asset M&A) Hình thức này là mua bán một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Chủ sở hữu mới sẽ không chịu trách nhiệm về các nợ của doanh nghiệp. Việc mua bán này cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, bao gồm quy định về thuế và giấy tờ pháp lý.
  4. Cổ phần hóa (IPO) Cổ phần hóa là quá trình chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Quá trình này thường bao gồm việc phát hành cổ phiếu và bán chúng cho công chúng hoặc các nhà đầu tư. Việc cổ phần hóa cũng có quy định pháp luật liên quan, bao gồm quy định về thuế và hợp đồng pháp lý.

01 1

Ngoài các hình thức mua bán doanh nghiệp trên, còn có nhiều hình thức khác như hợp nhất doanh nghiệp (merger), chia tách doanh nghiệp (spin-off), đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp (FDI) và đầu tư thông qua thị trường chứng khoán (portfolio investment). Tuy nhiên, bất kể hình thức mua bán doanh nghiệp nào, việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi cho các bên tham gia.

Tác giả bài viết: Ks. Phạm Xuân Thuỷ

Bài viết không được phép copy.