Các thủ tục đầu tư sau khi ký hợp đồng thuê lại đất tại khu công nghiệp

1. Xin chủ trương đầu tư cho phép đầu tư của UBND tỉnh   
Nhà đầu tư lập công văn đề nghị được cho phép đầu tư vào KCN     gửi cho Ban Quản lý các KCN tỉnh ..  và Công ty ( quản lý hạ tầng )

2. Thông báo thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch:
2.1. Số lượng hồ sơ
– Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ tại Ban Quản lý các  khu công nghiệp tỉnh ….

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch
– Đơn đề nghị thông báo địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu tại phần phụ lục).

– Hợp đồng thuê lại đất ký giữa nhà đầu tư và Công ty ( quản lý hạ tầng ), chủ đầu tư khu công nghiệp (bản sao công chứng).

– Giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư nước ngoài phải có bản xác nhận tư cách pháp nhân của Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại.

2.3. Thời gian giải quyết
– Sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh  . ..  sẽ thông báo thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch cho nhà đầu tư.

Quy trinh thue dat Luat Dau tu 2023

3. Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ:
– Trên cơ sở thông báo thoả thuận địa điểm, chứng chỉ quy hoạch do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh  . . . cấp và các thông tin cần thiết đã thu nhập, nhà đầu tư hoặc đơn vị tư vấn được nhà đầu tư thuê tiến hành lập các hồ sơ sau:

Giải trình kinh tế – kỹ thuật theo các quy định hiện hành. Lưu ý giải trình kinh tế kỹ thuật phải bao gồm cả các bản vẽ sơ bộ về quy hoạch nhà máy, mặt bằng nhà xưởng, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống thoát và xử lý nước thải, hệ thống PCCC, hệ thống điện.
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh …  thẩm định phê duyệt hoặc lập bản cam kết bảo vệ môi trường đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh …. (Danh mục dự án đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được ban hành kèm theo Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ).
– Trong giai đoạn này, nếu cần thiết, nhà đầu tư có thể liên hệ với Ban quản lý và hỗ trợ đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp …. để được hướng dẫn cụ thể.

Các thủ tục đầu tư sau khi ký hợp đồng thuê lại đất tại khu công nghiệp

4. Đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
4.1. Số lượng hồ sơ

– Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh …, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.

4.2. Hồ sơ đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 1. – Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu tại phần phụ luc);
 2. – Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);
 3. – Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
 4. – Giải trình kinh tế – kỹ thuật;
 5. – Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án;
 6. – Quyết định phê duyệt giải trình kinh tế – kỹ thuật của chủ đầu tư;
 7. – Thoả thuận địa điểm và chứng chỉ quy hoạch (bản sao công chứng);
 8. – Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;
 9. – Kết quả thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh …;
 10. – Đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, nhà đầu tư phải nộp bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.
 11. – Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

– Các giấy tờ khác theo hướng dẫn cụ thể của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh …    tuỳ từng trường hợp.

4.3. Thời gian giải quyết

– Sau 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN tỉnh …. sẽ tổ chức hội nghị thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Căn cứ vào biên bản hội nghị thẩm tra, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh … sẽ yêu cầu nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

– Sau 02 này làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ sửa đổi bổ sung theo yêu cầu, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ….  sẽ trình UBND tỉnh  ….  cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh  …   sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó có nêu rõ lý do.

Các thủ tục đầu tư sau khi ký hợp đồng thuê lại đất tại khu công nghiệp

5. Bàn giao đất tại thực địa
– Ban quản lý và hỗ trợ đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp …   sẽ tổ chức hội nghị bàn giao đất tại thực địa cho nhà đầu tư dưới sự chứng kiến của Ban Quản lý các KCN tỉnh  ….   và Văn phòng cấp quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  ….

6. Cấp phép xây dựng, thẩm định phê duyệt thiết kế phòng chống cháy nổ
– Trên cơ sở các kích thước diện tích đất thuê lại và thông số kỹ thuật do Ban quản lý và hỗ trợ đầu tư của Công ty (quản lý khu công nghiệp ) cung cấp, nhà đầu tư hoặc đơn vị tư vấn được nhà đầu tư thuê tiến hành thiết kế kỹ thuật thi công các hạng mục công trình của dự án đầu tư, thiết kế về phòng chống cháy nổ.

6.1. Thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng chống cháy nổ

– Nhà đầu tư làm việc với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC23) Công an tỉnh …  để thẩm định, phê duyệt thiết kế về phòng chống cháy nổ.

6.2. Cấp phép xây dựng

6.2.1. Số lượng hồ sơ

– Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp  tỉnh ….

6.2.2. Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng

 1. – Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu tại phần phụ lục);
 2. – Hợp đồng thuê lại đất (bản sao công chứng);
 3. – Biên bản giao đất tại thực địa (bản sao công chứng);
 4. – Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công công trình gồm:

+ Tổng mặt bằng công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt;

+ Bản vẽ kết cấu móng;

+ Bản vẽ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải.

5. – Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề của cá nhân tư vấn thiết kế, thẩm định thiết kế (bản sao công chứng);

6. – Kết quả thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng chống cháy nổ của PC23 Công an tỉnh ….

6.2.3. Thời gian giải quyết

– Sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh … sẽ cấp giấy phép xây dựng công trình cho nhà đầu tư.

2 9 1

7. Khởi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án

 • Trong quá trình xây dựng, nếu có thay đổi thiết kế quy hoạch và các nội dung đã được cấp phép xây dựng, nhà đầu tư phải báo cáo ngay với Ban Quản lý các KCN tỉnh … và Công ty ( quản lý hạ tầng ). Nhà đầu tư chỉ được phép tiếp tục thi công sau khi có quyết định của Ban Quản lý các KCN tỉnh …  và công ty ( quản lý hạ tầng ).
 • Khi đấu nối hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải sản xuất vào hệ thống chung của toàn KCN, nhà đầu tư phải liên hệ với Ban quản lý và hỗ trợ đầu tư của Công ty ( quản lý hạ tầng ) để được hướng dẫn thực hiện.

8. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

8.1. Số lượng hồ sơ:
Nhà đầu tư nộp 05 bộ bản hồ sơ gốc tại Văn phòng cấp quyền sử dụng đất sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

8.2. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu tại phần phụ lục).
 2. Hồ sơ kê khai xin cấp Giấy chưng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu tại phần phụ lục).
 3. Giải trình kinh tế kỹ thuật của Chủ đầu tư.
 4. Biên bản bàn giao đất thực địa.
 5. Bản sao có công chứng Hợp đồng thuê lại đất có xác nhận của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ….
 6. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đầu tư.
 7. Bản sao có công chứng quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở Tài nguyên và
 8. Môi trường tỉnh Nam Định hoặc Cam kết bảo vệ môi trường của Chủ đầu tư.
 9. Bản sao có công chứng Kết quả thẩm định phòng cháy chữa cháy của PC23 Công an tỉnh ….
 10. Bản sao có công chứng Bản vẽ quy hoạch tổng thể dự án có xác nhận của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ….

8.3. Thời gian giải quyết:
– 45 ngày sau khi Văn phòng cấp quyền sử dụng đất nhận được đầy đủ hồ sơ.

9. Hoàn thành xây dựng cơ bản, đưa dự án đi vào hoạt động
Trong quá trình suốt quá trình chuẩn bị dự án và đi vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại khu công nghiệp , Ban Quản lý và Hỗ trợ Đầu tư của Công ty ( quản lý hạ tầng ) là bộ phận đầu mối hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết hoặc phối hợp với các ban ngành, chính quyền tỉnh … cũng như của Trung ương giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các nhà đầu tư.

Xem thêm:

Bản vẽ hoàn công là gì? Hướng dẫn hoàn thiện bản vẽ hoàn công đúng chuẩn

Bán 2 ha, 4 ha, 5 ha, 8 ha, 9 ha, 10 ha, 20 ha . . đất trong khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, Bình Phước.

Bài viết không được phép copy.