Quy hoạch chi tiết Khu Chế xuất 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng , Lạng Sơn

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Chế xuất 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thông tin quy hoạch

  • Số quyết định: 636/QĐ-UBND
  • Tỉnh/TP: Lạng Sơn
  • Địa chỉ: Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
  • Hồ sơ bản vẽ:

Quy hoạch chi tiết Khu Chế xuất 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Quy hoạch chi tiết Khu Chế xuất 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Quy hoạch chi tiết Khu Chế xuất 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Quy hoạch chi tiết Khu Chế xuất 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Quy hoạch chi tiết Khu Chế xuất 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

© Bản quyền thuộc Bộ Xây dựng

Bài viết không được phép copy.