Thời hạn sử dụng đất là gì và các thông tin liên quan

Thời hạn sử dụng đất là gì?
Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian nhà nước cho thuê đất, giao đất cho người sử dụng để ở, kinh doanh hay trồng trọt… nhằm phát triển kinh tế. Vì vậy, đó là một khoảng thời gian cụ thể được Luật ban hành ra để thống nhất quản lý đất đai và nhà nước, giúp cơ ban ban ngành có thể quản lý và kiểm soát chặt chẽ người sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam.

5

Đất dùng để trồng trọt

Theo điều luật được đề cập trong Luật Đất đai năm 2003 thì nhà nước quy ước thời hạn sử dụng đất bằng những hình thức sau:

– Sử dụng đất có thời hạn nhất định.

– Sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Đất sử dụng ổn định lâu dài
– Đất do cá nhân hay hộ gia đình sử dụng.

– Đất rừng tự nhiên, dùng để phòng hộ hay sản xuất…

– Đất nông nghiệp do ­­cộng đồng người dân sử dụng tại được quy định ở Khoản 3 Điều 131 của Luật này.

– Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của cá nhân hay hộ gia đình sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn hay cho thuê.

– Đất được dùng cho mục đích an ninh, quốc phòng.

– Đất được dùng để xây dựng trụ sở cơ quan hay xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa có khả năng tự chủ tài chính tại Khoản 1, 2 Điều 147 của Luật này.

0 1

Đất được dùng làm nghĩa trang

– Đất xây dựng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

– Đất được dùng làm nghĩa địa, nghĩa trang.

– Đất giao thông, thủy lợi.

– Đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng những công trình công cộng khác không có chức năng kinh doanh.

– Đất tổ chức kinh tế.

Đây là các trường hợp sử dụng đất mà nhà nước không giới hạn thời gian sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cho cư dân sản xuất, sinh sống, phát triển kinh tế.

Đất có thời hạn sử dụng
– Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với các cá nhân hay hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong thời hạn là 50 năm theo Luật đất đai. Sau khi hết thời hạn, những đối tượng trên vẫn tiếp tục sử dụng đất theo thời gian quy định.

– Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với cá nhân hay hộ gia đình không được vượt quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê thì các đối tượng trên nếu vẫn có nhu cầu thì nhà nước sẽ cân nhắc tiếp tục cho thuê đất.

Đất phục vụ cho mục đích nuôi trồng thủy sản

1 3

– Thời gian giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức có chức năng sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; cá nhân hay hộ gia đình dùng cho mục đích thương mại, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay người Việt Nam định cư ở nước khác triển khai những dự án đầu tư tại Việt Nam được cân nhắc giao đất, cho thuê đất nhưng không vượt quá 50 năm.

– Đối với dự án có vốn đầu tư nhiều nhưng thu hồi vốn chậm hay có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn thì thời gian cho thuê đất, giao đất không quá 70 năm.

– Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở cho những tổ chức quốc tế phục vụ cho mục đích ngoại giao không vượt quá 99 năm. Khi hết thời hạn thì tổ chức đó có thể xin gia hạn.

– Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp dùng cho mục đích của địa phương thì không quá 5 năm.

– Đất dùng để xây dựng công trình của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hay những công trình có chức năng kinh doanh thì không quá 70 năm.

2 1

Đất xây dựng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Khi hết thời hạn cho phép, người sử dụng nếu muốn tiếp tục sử dụng thì có thể làm đơn xin gia hạn nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản này.

– Đối với thửa đất được dùng cho các mục đích khác nhau thì thời gian sử dụng được xác định theo thời gian của loại đất sử dụng cho mục đích chính.

– Thời gian giao đất, cho thuê đất được đề cập tại Điều này được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
– Thời hạn sử dụng đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn cụ thể là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với loại đất đượ dùng ổn định lâu dài thì được phép sử dụng đất ổn định lâu dài.