Tin tức

Bình Dương : Quy hoạch các tuyến đường sắt đi qua địa bản tỉnh

Bình Dương : Quy hoạch các tuyến đường sắt đi qua địa bản tỉnh

Ngày đăng: 10 - 05 - 2020 Lượt xem: 993

Theo quy ho?ch ?i?u ch?nh ??n n?m 2025 thì Bình D??ng s? có 7 tuy?n ???ng s?t ?ô th? trên cao và m?t ??t ?i qua ??a bàn t?nh. Thông tin chi ti?t d??i ?ây ??c gi? có th? tham kh?o : Tuy?n s? 1: ?i trên cao n?i trung...

Đất nền khó giảm giá sau đại dịch Covid 19

Đất nền khó giảm giá sau đại dịch Covid 19

Ngày đăng: 10 - 05 - 2020 Lượt xem: 805

Theo d? ?oán c?a nhi?u doanh nghi?p b?t ??ng s?n, khi d?ch Covid-19 ?i qua, th? tr??ng b?t ??ng s?n ch?c ch?n s? ph?c h?i. B?i, ?ây là kênh ??u t? có ?? an toàn và thanh kho?n cao. B?t ??ng s?n – kênh trú ?n an toàn Theo...

Quý 4/2020 sẽ khởi công cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai

Quý 4/2020 sẽ khởi công cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai

Ngày đăng: 10 - 05 - 2020 Lượt xem: 649

V? trí c?u B?ch ??ng 2 n?i Th? xã Tân Uyên (Bình D??ng) v?i huy?n V?nh C?u (??ng Nai) Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Nai Cao Ti?n D?ng v?a có bu?i kh?o sát th?c t? và làm vi?c v?i các s?, ngành, UBND huy?n V?nh C?u v? ??a ?i?m...

Bình Dương đứng trước làn sóng dịch chuyển công ty khỏi Trung Quốc

Bình Dương đứng trước làn sóng dịch chuyển công ty khỏi Trung Quốc

Ngày đăng: 10 - 05 - 2020 Lượt xem: 605

??ng tr??c thách th?c l?n ?nh h??ng tr?c ti?p t?i n?n kinh t? nh?ng c?ng chính là c? h?i ?? Vi?t Nam b?t phá, thu hút ??u t? v? mình. Bình D??ng m?t trong nh?ng t?nh công nghi?p hàng ??u c? n??c ?ã chu?n b? nh?ng gì trong xu...

Bình Dương: Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tăng bình quân 18%

Bình Dương: Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tăng bình quân 18%

Ngày đăng: 09 - 01 - 2020 Lượt xem: 914

??i v?i ??t phi nông nghi?p, t?nh Bình D??ng th?c hi?n ?i?u ch?nh b?ng v?i giá ??t tính theo H? s? ?i?u ch?nh giá ??t n?m 2019, t??ng ?ng m?c t?ng bình quân kho?ng 18% so v?i b?ng giá ??t hi?n hành. Theo ?y ban Nhân dân t?nh Bình...

Trăn trở đạo đức làm nghề của môi giới BĐS: Chỉ nghĩ đến hoa hồng, lợi ích của khách hàng bỏ đi đâu?

Trăn trở đạo đức làm nghề của môi giới BĐS: Chỉ nghĩ đến hoa hồng, lợi ích của khách hàng bỏ đi đâu?

Ngày đăng: 09 - 12 - 2019 Lượt xem: 425

?? có hoa h?ng cao, nhi?u môi gi?i s?n sàng “treo ??u dê, bán th?t chó” ?? chèo kéo khách hàng rót ti?n, giao d?ch xong thì coi nh? h?t trách nhi?m. M?t ngày c?n T?t Nguyên ?án n?m 2017, anh Nguy?n Xuân T (ng? Q.Th? ??c, Tp.HCM quy?t...

“Khách hàng khôn ngoan sẽ mua dự án ngay từ giai đoạn chào hàng”

“Khách hàng khôn ngoan sẽ mua dự án ngay từ giai đoạn chào hàng”

Ngày đăng: 09 - 12 - 2019 Lượt xem: 666

?ây là phát bi?u c?a ông Ph?m Thanh H?ng Phó ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? Cen Group t?i Di?n ?àn Giá tr? th?t B?S Vi?t Nam do kênh CafeF t? ch?c t?i Hà N?i m?i ?ây. Ông H?ng cho bi?t: “Hi?n nay, có nhi?u ý ki?n trên th?...

Bình Dương dự kiến điều chỉnh giá đất bằng 80% so với giá thị trường

Bình Dương dự kiến điều chỉnh giá đất bằng 80% so với giá thị trường

Ngày đăng: 08 - 12 - 2019 Lượt xem: 1043

 UBND t?nh Bình D??ng v?a ??a ra l?y ý ki?n nhân dân (t? ngày 01/10/2019 ??n 30/10/2019) ??i v?i d? th?o Ngh? quy?t v? vi?c ban hành quy ??nh B?ng giá các lo?i ??t trên ??a bàn t?nh giai ?o?n 2020-2024, s? trình H?ND t?nh xem xét thông qua...

Bình Dương gỡ khó trong việc tách thửa các loại đất

Bình Dương gỡ khó trong việc tách thửa các loại đất

Ngày đăng: 05 - 12 - 2019 Lượt xem: 1343

(Binhduong.gov.vn) – UBND t?nh Bình D??ng v?a ban hành Quy?t ??nh s? 28/2019/Q?-UBND s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u t?i Quy?t ??nh s? 25/2017/Q?-UBND ngày 27/9/2017 c?a UBND t?nh quy ??nh di?n tích t?i thi?u ???c phép tách th?a ??i v?i các lo?i ??t trên ??a bàn t?nh...

Thành Phố Mới Bình Dương siêu dự án gần 10 tỷ USD hiện nay ra sao?

Thành Phố Mới Bình Dương siêu dự án gần 10 tỷ USD hiện nay ra sao?

Ngày đăng: 29 - 11 - 2019 Lượt xem: 804

Thành ph? m?i Bình D??ng hay còn g?i là khu liên h?p công nghi?p – d?ch v? – ?ô th? t?nh Bình D??ng, sau 10 n?m k? t? ngày ???c UBND t?nh Bình D??ng quy?t quy?t ??nh 2273 Q?/UBND tháng 6/2009 quy ho?ch chi ti?t xây d?ng 1/500, và...

1 2 3 4